Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 102/2022 z dnia 20.09.2022 r. zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu Odnowy Miejscowości Broczyno na lata 2022-2032. Konsultacje odbędą się na terenie miejscowości Broczyno i potrwają od 27.09.2022 r. do 12.10.2022 r.

 

Projekt „Planu Odnowy Miejscowości Broczyno na lata 2022-2032” dostępny jest na stronie www.czaplinek.pl i BIP Gminy Czaplinek, w referacie Funduszy Pomocowych i Kontroli Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek oraz u sołtysa sołectwa Broczyno.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone poprzez składanie formularzy umożliwiających wyrażenie opinii w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek z dopiskiem „konsultacje POM Broczyno” lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@czaplinek.pl. Opinie zgłoszone po dniu 12.10.2022 r. nie będą brane pod uwagę.

 

Wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Czaplinku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konsultacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Czaplinku pod numerem telefonu: 94 37 26 216.