Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie pisemnego zgłoszenia mieszkańca gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Czaplinek za 2022 r.

            Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

 

            Kolejne ustępy przywołanego przepisu stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami (co najmniej 20 osób – w gminie do 20 000 mieszkańców).

           
            Wśród osób podpisujących dane zgłoszenie mogą być również radni, którzy są mieszkańcami danej gminy.


            Ustawodawca nie wprowadził zakazu złożenia podpisu przez tę samą osobę pod dowolną liczbą zgłoszeń.

           
            Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 


Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, w trakcie której przedmiotem będzie debata nad Raportem o stanie gminy Czaplinek za 2022 r. odbędzie się dnia 20 czerwca 2023 r., o godz. 14:00.