Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję
2020 - 2023

 

Informuję, że 31 grudnia 2019 r. upływa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych.
W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie podał liczbę ławników, którzy winni być wybrani przez Radę Miejską w Czaplinku:

-        do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim - 2 osoby,

-        do Sądu Rejonowego w Białogardzie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 2 osoby.

 

1.      Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiadają obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

2.      Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)     duchowni;

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

 

3.      Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

4.      Zgłoszenia Radzie Miejskiej kandydatów na ławników dokonują:

1)     prezesi właściwych sądów;

2)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)     co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

5.      Kandydat na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinien wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

 

6.      Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

7.      Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

8.      Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6)     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty, o których mowa w pkt 6, datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

9.      Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

10.  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 


11. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Miejskim w Czaplinku,
       ul. Rynek 6, w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 6). Karty dostępne są również na BIP Urzędu
       Miejskiego w Czaplinku: www.czaplinek.bip.net.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa
       Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

12. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika będą przyjmowane w terminie do 30 czerwca
       2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czaplinku codziennie w pokoju nr 6 (Biuro
       Rady Miejskiej).

 

 

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) – tekst Działu IV Rozdziału 7 ..Ławnicy’’ ustawy.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693) – tekst 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Olejniczak