Zgromadzenia

Informujemy, że z dniem 14 października 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. , poz. 1485).

Zgodnie z art. 22 ww. ustawy, organizator zgromadzenia działając w ramach postępowania uproszczonego w sprawie zgromadzeń, zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia poprzez właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.  Zawiadomienie należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim
  2. Datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie należy przekazać telefonicznie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie  pod numer 91 43 03 342, fax. 91 43 38 522 lub na adres poczty elektronicznej wczk@szczecin.uw.gov.pl

Informacje dotyczące zawiadomień o planowanych  zgromadzeniach można uzyskać na stronie www.szczecin.uw.gov.pl  w zakładce: „Dla mieszkańców”, „Petycje, skargi, wnioski, zgromadzenia”, „Zgromadzenia”, gdzie znajduje się  wniosek zawiadomienia o zgromadzeniu.


Zgromadzenie publiczne:

data:        9 lutego 2022 r.
gzodz.:    11:00 - 15:00 (4 godz.)
miejsce:    Czaplinek, ul. Złocieniecka (parking)
                Czaplinek - teren miasta