Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 

Na podstawie upoważnień ustawowych (art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) Radzie Miejskiej w Czaplinku przysługuje prawo stanowienia aktów publicznoprawnych, obowiązujących na obszarze działania, tj.  na terenie miasta i gminy Czaplinek. Akty prawne ustanawia Rada w formie uchwał podejmowanych na sesji w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Szczegółowy tryb pracy Rady jako organu  Gminy Czaplinek, a  zwłaszcza organizacji i  przebiegu sesji, a  także procedury uchwałodawczej określa Statut Gminy Czaplinek.

 

Zgodnie z § 57 Statutu Gminy Czaplinek:

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny, Burmistrz, Komisje Rady, Kluby Radnych oraz grupa 250 osób posiadających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych na terenie gminy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

 

Projekty uchwał wnioskodawca przekazuje w 1 egzemplarzu do biura Rady Miejskiej  najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.

 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

 

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepis ten  stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

Uchwały Rady Miejskiej, które stanowią prawo miejscowe, zgodnie z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy odrębnych przepisów (art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego podlegają również uchwały budżetowe gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

 

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz, w formie zarządzenia. Zarządzenie porządkowe Burmistrza podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Miejska określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

W sprawach niezastrzeżonych do uprawnień Rady Miejskiej Burmistrz Czaplinka wydaje zarządzenia, a w indywidualnych sprawach decyzje administracyjne.