Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.), udostępnianiu podlega m.in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw przez Burmistrza.

Kwestie przyjmowania podań, wniosków, skargprzez organy administracji publicznej, w tym także przez Burmistrza, wszczęcia postępowania i jego przebiegu reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096, z późn. zm.). Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, składanych m.in. do Burmistrza reguluje również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46, z późn. zm.).

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją reguluje instrukcja kancelaryjna, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.).
 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 4.  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego e-Puap) oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
 5. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.


Pod pojęciem "sposób załatwienia sprawy" należy rozumieć tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie danej sprawy.

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

 1. Organy administracji publicznej obowiązanesą załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 4. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 5. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w pkt. 3 i 4.
 6. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia (art. 36 kpa).

Sprawa wniesiona do Burmistrza, w zależności od jej charakteru (np. podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego, skarga, wniosek, żądanie informacji, podanie o wydanie zaświadczenia), załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego  może zakończyć się poprzez:

1) wydanie decyzji administracyjnej,

2) zawarcie ugody,

3) wydanie postanowienia,

4) wydanie zaświadczenia,

5) udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek,

6) udzielenie pisemnej lub ustnej informacji,

7) udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie posła lub senatora.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji (do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ewentualnie innego organu II instancji). Organ administracji publicznej umieszcza na decyzji pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Odwołanie nie wymaga szczegółowego  uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Ponieważ jednak przytoczenie istotnych argumentów faktycznych i prawnych może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy, w niektórych, bardziej skomplikowanych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata lub doradcy z organizacji społecznej zajmującej się pomocą obywatelom. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to decyzji, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.   

Należy zwrócić uwagę na wyraźny zakaz wydawania przez instancję odwoławczą decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Wniesienie odwołania nie powinno zatem pogorszyć sytuacji skarżącego. Podstawa prawna: art. 139 k.p.a.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a kpa). Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

Poniżej przedstawiamy Państwu osoby odpowiedzialne w Urzędzie Miejskim
za udzielanie informacji na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

Samodzielne stanowiska:

Barbara Dąbrowska - Łątkowska

Inspektor ds. oświaty

oswiata@czaplinek.pl

94 372 62 12

Agnieszka Kałamajska

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

firmy@czaplinek.pl

94372 62 45

Monika Sapińska

Inspektor ds. zamówień publicznych

inwestycje@czaplinek.pl

94 372 62 40

Krzysztof Czubak

Inspektor Ochrony Danych iod@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 712 94 37 26 213

Krzysztof Czubak

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej kryzys@czaplinek.pl

tel. sł. 665 777 712 94 37 26 213

 

Referat Budżetu i Finansów:

Manuela Nowak

Skarbnik Gminy

skarbnik@czaplinek.pl

94 37 26 250

Jolanta Czapiga

Kierownik referatu

zastępca Skarbnika Gminy

glownaksiegowa@czaplinek.pl

94 37 26 260

Ewa Opałka

Inspektor ds. budżetu i finansów

place@czaplinek.pl

94 37 26 251

Sylwia Kusa

Inspektor ds. budżetu i finansów

budzet@czaplinek.pl

94 37 26 252

Małgorzata Komorowska

Inspektor ds. budżetu i finansów

budzet@czaplinek.pl

94 37 26 261

Dorota Podstawska-Grudziecka

Podinspektor ds. budżetu i finansów

budzet@czaplinek.pl

94 37 26 253

Małgorzata Janiszak

Inspektor ds. budżetu i finansów

oplaty@czaplinek.pl

94 37 26 232

Marzena Łesyk

Inspektor ds. budżetu i finansów

windykacja@czaplinek.pl

94 37 26 232

 

Referat Podatków:

Monika Wilczyńska

Kierownik Referatu

kierownik.podatki@czaplinek.pl

94372 62 55

Aneta Gawlica

p. o. Kierownika Referatu

kierownik.podatki@czaplinek.pl

94372 62 55

Dorota Sielatycka-Traczyk

Inspektor ds. księgowości podatkowej

podatki@czaplinek.pl

94372 62 07

Lidia Czerniak

Inspektor ds. księgowości podatkowej

podatki@czaplinek.pl

94372 62 08

Alicja Znajewska

Inspektor ds. wymiaru podatków lokalnych

podatki@czaplinek.pl

94 372 62 77

Roksana Tobiasz

Pomoc administracyjna

podatki@czaplinek.pl

94372 62 56

 

Referat Ogólnoorganizacyjny:

Biuro Obsługi Interesanta

Magdalena Bieńczak-Garstka

Inspektor ds. organizacyjnych w Biurze Obsługi Interesanta

czaplinek@czaplinek.pl

94 372 62 01

Małgorzata Gozdek

Kierownik Referatu
----------------------------
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

organizacyjny@czaplinek.pl

94 372 62 39

Zbigniew Krasoń

Starszy Informatyk

informatyk@czaplinek.pl

94 372 62 35

Justyna Rodzeń

Inspektor ds. organizacyjnych

sekretariat@czaplinek.pl

94 372 62 00

Karolina Dyśkowska

Inspektor ds. kadr

zatrudnienie@czaplinek.pl

94 372 62 47

Anna Burdziuk

Inspektor ds. obsługi rady miejskiej

biurorady@czaplinek.pl

94 372 62 39

Tadeusz Dębowski

Konserwator

-

-

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

usc@czaplinek.pl

tel. sł. 665777711 94372 62 38

Monika Doroba

Zastępca Kierownika USC

meldunki@czaplinek.pl

94372 62 05

 

Straż Miejska:

-- v a c a t --

Komendant Straży Miejskiej

ksm@czaplinek.pl

tel. sł. 665777709 94372 62 13

Dariusz Narewski

Starszy inspektor Straży Miejskiej

strazmiejska@czaplinek.pl

tel. sł. 519 333681 94372 62 13

Anna Bałdowska

Strażnik Straży Miejskiej

strazmiejska@czaplinek.pl

tel. sł. 512 682 586 94372 62 13

Magda Gierszewska

Podinspektor ds. administracyjnych

strazmiejska@czaplinek.pl

tel. sł. 94372 62 13

Stanisław Zamojć

Pomoc administracyjna

-

-

 

Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji:

Katarzyna Kibitlewska

Kierownik Referatu

lot@czaplinek.pl

tel. sł. 510 086 870 94 375 47 90

Marzena Swędzikiewicz

Inspektor ds. marketingu i informacji turystycznej

promocja@czaplinek.pl

tel. sł. 510 086 870 94 375 47 90

Krystyna Zasławska

Inspektor ds. promocji i turystyki

zdrowie@czaplinek.pl

tel. sł. 510 086 870 94 375 47 90

 

Referat Inwestycji i Funduszy Pomocowych:

Dariusz Sapiński

Kierownik Referatu

fundusze@czaplinek.pl

94 372 62 16

Beata Biegajło

Inspektor ds. pozyskiwania środ. pomoc. i kontroli

beata.biegajlo@czaplinek.pl

94372 62 71

Małgorzata Nowacka

Inspektor ds. poz. środ. pom. i prof. uzależnień

profilaktyka@czaplinek.pl

94372 62 04

Zbigniew Witasek

Inspektor ds. drogownictwa

drogi@czaplinek.pl

te. sł. 665777710
94372 62 47

Dorota Podgórna

Pomoc administracyjna

-

-

 

Referat Sportu i Rekreacji:

Janusz Ziętkiewicz

Kierownik Referatu

sport@czaplinek.pl

tel. sł. 665 77 77 02

Janina Gąszcz

Sekretarka

halaw-sczaplinek@wp.pl

tel. 94 372 06 07

Stanisław Wawrzyńczak

Konserwator

 

tel. 94 375 55 76

Walery Pomadowski

Konserwator

 

tel. 94 375 55 76

Lucyna Kępińska

Sprzątaczka 

 

-

Natalia Dasiniewicz Sprzątaczka

 

-

Renata Łojek

Sprzątaczka

 

-

Łukasz Tynny

Konserwator

 

-

Roman Tomczak

Robotnik gospodarczy

 

-

 

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:

Kamila Rodak - Szydłowska

Kierownik Referatu

kierownik.ppign@czaplinek.pl

tel. sł. 508284367 94 372 62 59

Edyta Jawdyńska

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

nieruchomosci@czaplinek.pl

94 372 62 14

Izabela Kolczyńska

Inspektor ds. budown. i planow. przestrz.

planowanie@czaplinek.pl

94 372 62 09

Iwona Nowacka

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

warunkizabudowy@czaplinek.pl

94 372 62 59

Aleksandra Wojtaszyk

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

aleksandrawojtaszyk@czaplinek.pl

94 372 62 09

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Mieczysław Smyk

Kierownik Referatu

Kierownik.gkios@czaplinek.pl

tel. sł. 665777704 94372 62 36

Katarzyna Trzcińska

Inspektor ds. ochrony środowiska

gkios@czaplinek.pl

94372 62 11

Adam Czernikiewicz

Inspektor ds. rolnictwa i ochr. ppoż

ppoz@wp.pl

tel. sł. 665777708 94372 62 49

Ewelina Szulc

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

mieszkania@czaplinek.pl

94372 62 06

Anna Kwacz

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i  Samorządów Wiejskich

odpady@czaplinek.pl

94 372 62 48