GMK.6733.4.2020

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 15  października  2020 r.


Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.);

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
iż w postępowaniu wszczętym na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Zarząd  Województwa  Zachodniopomorskiego, w  imieniu  którego  działa Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Pan Jarosław Matuszak prowadzący działalność pod nazwą „Pracowania Projektowa PROJBUD” z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości  Kołomąt – budowa  drogi  rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej w Gminie Czaplinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach nr 570, 2/117, 2/118, 2/121, obr. (0142) Kołomąt, gm. Czaplinek, UZYSKANO UZGODNIENIA DOTYCZĄCE DECYZJI.


Informuję, iż wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z dokumentami zgromadzonymi w tej sprawie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b, można się z nimi zapoznać w terminie do dnia 29  października 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Czaplinku, tablicy ogłoszeń Sołectwa Kołomąt, a także umieszczono w BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku  na okres 14 dni.