O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) podaje się ofertę stowarzyszenia do wiadomości publicznej.

OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „OTWÓRZMY SERCA” W TRYBIE POZAKONKURSOWYM zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, na stronie internetowej gminy www.czaplinek.pl  - zakładka e-stowarzyszenia – aktualności oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 września 2020 r. do godz. 15:00 do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji  lub pocztą elektroniczną na adres turystyka@czaplinek.pl.

Burmistrz Czaplinka       
Marcin Naruszewicz