Czaplinek, 21.09.2020 r.

GMK.6733.2.2020

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
O WYDANIU  DECYZJI


Zgodnie  z  art.  49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r. – kodeks  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.), zawiadamiam  o  wydaniu  przez  Burmistrza  Czaplinka  decyzji  nr  2/CP/20  z  dnia 21  września  2020 r.  w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy Dy 90÷110mm na trasie Broczyno-Trzciniec-Byszkowo-Kamienna Góra, na terenie działki o nr ewid. 318 obręb Broczyno oraz działek o nr ewid. 43/2, 98/2, 98/3, obręb Trzciniec, gm. Czaplinek.

Informuję, iż z treścią  wydanej  decyzji  można  zapoznać  się  w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b, w  godzinach  pracy  urzędu, w terminie  14  dni  od  dnia  wywieszenia  obwieszczenia.

 

 

 

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Czaplinku, tablicy ogłoszeń Sołectwa Byszkowo,  Sołectwa  Broczyno i  Sołectwa Trzciniec, gmina  Czaplinek  oraz na  stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku  na okres 14 dni.