BURMISTRZ CZAPLINKA
woj. zachodniopomorskie
GMK.6733.4.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 29  lipca 2020 r.
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Zarząd  Województwa  Zachodniopomorskiego, w  imieniu  którego  działa Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Pan Jarosław Matuszak prowadzący działalność pod nazwą „Pracowania Projektowa PROJBUD” z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Poznańska 36, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości  Kołomąt – budowa  drogi  rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej w Gminie Czaplinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich) na działkach nr 570, 2/117, 2/118, 2/121, obr. (0142) Kołomąt, gm. Czaplinek

Przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b.


Przedstawiciele stron mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi i postanowienia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu do dnia 13  sierpnia 2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

 

 


Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Czaplinku, tablicy ogłoszeń Sołectwa Kołomąt, a także umieszczono w BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku  na okres 14 dni.