GMK.6733.3.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 15  lipca 2020 r.
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., w imieniu i na rzecz  której działa pełnomocnik Pan Maciej  Kaczmarek,  ENERGA INVEST sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii  kablowej  SN-15 kV – w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn. Budowa  odcinka  linii  kablowej  15  kV w zamian  odcinka  linii  napowietrznej  15 kV nr 201/013  od  słupa  nr  72/40/10/2 do  słupowej  stacji  transformatorowej  15/0,4 kV  nr  20624  Dębica  Osada  Leśna  gmina Czaplinek, Wierzchowo – dla  działek nr  114/22, 17, 114/19, 436, 391/1 obr. ew. Trzciniec, gmina  Czaplinek  oraz  działek  nr  391/2, 410/12, 411, 424/2  obr. ew. Świerczyna, gmina  Wierzchowo.

Przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b.

Przedstawiciele stron mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi i postanowienia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu do dnia 29  lipca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

 

 


Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Urzędu  Gminy  Wierzchowo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Byszkowo i  Sołectwa Trzciniec, gmina  Czaplinek oraz  sołectwa  Świerczyna, gmina  Wierzchowo, a także umieszczono w BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku  oraz  BIP  Urzędu  Gminy  Wierzchowo na okres 14 dni.