GMK.6733.2.2020


O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 10  lipca 2020 r.
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Gminy  Czaplinek, w imieniu i na rzecz  której działa pełnomocnik Pan Piotr  Padiasek,  Biuro  Projektowo-Consultingowe  „PROEKO” S.C., ul. Wita  Stwosza 3, 71-173 Szczecin, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci  wodociągowej  rozdzielczej o średnicy  Dy 90÷110 mm PE  na  trasie  Broczyno-Trzciniec-Byszkowo-Kamienna Góra, na  terenie  gminy  Czaplinek – odcinki  sieci  wodociągowej  położone  na  terenach  nie  objętych  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Czaplinek, na  działkach nr:315/1, 316/1, 318 obręb  ewidencyjny  0025 Broczyno  oraz  na  działkach  nr:42/1, 42/3, 42/7, 43/1, 43/2, 47/1, 47/2, 47/5, 48, 91, 97, 98/2, 98/3, 99/2  obręb  ewidencyjny  0026 Trzciniec.

Przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b.

Przedstawiciele stron mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi i postanowienia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu do dnia 24  lipca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

 

 


Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Czaplinku, tablicy ogłoszeń Sołectwa Broczyno, Sołectwa Trzciniec i Sołectwa Byszkowo, a także umieszczono w BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku na okres 14 dni.