Czaplinek, 7 lipca 2020 r.

GMK.6721.1.2019

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Czaplinka


 Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

INFORMUJĘ

o podjęciu uchwały Nr XXII/188/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r.. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 353, 80/2, 71/13, 77/1 i 77/2 obr. 0002 Czaplinek, nr 36 i części działki nr 11/5 obr. 0003 Czaplinek, nr 272/1, 272/5, 272/7, 272/6 i 272/4 obr. 0003 Czaplinek oraz  o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku z dokumentami:

  • uchwała Nr XXII/188/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r.. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 353, 80/2, 71/13, 77/1 i 77/2 obr. 0002 Czaplinek, nr 36 i części działki nr 11/5 obr. 0003 Czaplinek, nr 272/1, 272/5, 272/7, 272/6 i 272/4 obr. 0003 Czaplinek ,
  • UZASADNIENIE/PODSUMOWANIE – zgodnie z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia
    3 października  2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 353, 80/2, 71/13, 77/1 i 77/2 obr. 0002 Czaplinek, nr 36 i części działki nr 11/5 obr. 0003 Czaplinek, nr 272/1, 272/5, 272/7, 272/6, 272/4 obr. 0003 Czaplinek


Dokumenty udostępnione zostaną również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku.