L.p. Pozycja dziennika Data ogłoszenia Tytuł
Rok dziennika: 2018
1. 5673 07-12-2018 Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2018  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 r.
2. 5889 19-12-2018 Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2018  r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym   programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
3. 5890 19-12-2018 Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2018  r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Rok dziennika: 2019
4. 257 07-01-2019 Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2018  r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Czaplinek
5. 258 07-01-2019 Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2018  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018r.
6. 718 29-01-2019 Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2018  r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek.
7. 719 29-01-2019 Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2018  r. w sprawie opłaty za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wytwarzania energii cieplnej z kotłowni przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku
8. 852 01-02-2019 Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2019
9. 1854 05-04-2019 Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
10. 1855 05-04-2019 Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czaplinek oraz ustalenia stawek tej opłaty.
11. 1856 05-04-2019 Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019r.
12. 1857 05-04-2019 Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
13. 1874 08-04-2019 Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2019  r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czaplinek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
14. 1942 10-04-2019 Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych  na cele rekeracyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
15. 2177 23-04-2019 Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek w 2019 roku”.
16. 2182 23-04-2019 Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek.
17. 2456 30-04-2019 Obwieszczenie  Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 kwietnia 2019  r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku
18. 2457 30-04-2019 Obwieszczenie  Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 kwietnia 2019  r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku
19. 2458 30-04-2019 Obwieszczenie  Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 kwietnia 2019  r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 3 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku
20. 2459 30-04-2019 Obwieszczenie  Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 kwietnia 2019  r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 4 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku
21. 2814 20-05-2019 Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 kwietnia 2019  r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2019
22. 3105 05-06-2019 Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 maja 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019r.
23. 3106 05-06-2019 Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 maja 2019  r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czaplinek oraz ustalenia stawek tej opłaty.
24. 3107 05-06-2019 Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 maja 2019  r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
25. 3108 05-06-2019 Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 maja 2019  r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
26. 3466 26-06-2019 Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 maja 2019  r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
27. 3681 04-07-2019 Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 czerwca 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019r.
28. 4083 24-07-2019 Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 czerwca 2019  r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek
29. 4084 24-07-2019 Uchwała Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 czerwca 2019  r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Czaplinek
30. 4085 24-07-2019 Uchwała Nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 czerwca 2019  r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
31. 4122 25-07-2019 Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lipca 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019r.
32. 4587 06-09-2019 Uchwała Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 sierpnia 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019 r.
33. 4610 09-09-2019 Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 sierpnia 2019  r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Czaplinek
34. 5433 30-10-2019 Uchwała Nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
35. 5546 04-11-2019 Uchwała Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019r.
36. 5547 04-11-2019 Uchwała Nr XII/116/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czaplinek oraz ustalenia stawek tej opłaty.
37. 6259 03-12-2019 Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki nr 14 obr. 0004 Czaplinek
38. 6260 03-12-2019 Uchwała Nr XII/107/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
39. 6261 03-12-2019 Uchwała Nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czaplinek
40. 6266 03-12-2019 Uchwała Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek
41. 6267 03-12-2019 Uchwała Nr XII/118/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019  r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla którego organizatorem jest gmina Czaplinek
42. 6381 05-12-2019 Uchwała Nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019 r.
43. 6682 16-12-2019 Uchwała Nr XIII/120/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2019  r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Czaplinek
44. 6683 16-12-2019 Uchwała Nr XIII/121/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2019  r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Rok dziennika: 2020
45. 118 07-01-2020 Uchwała Nr XVI/142/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019 r.
46. 537 24-01-2020 Uchwała Nr XVI/138/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Operatora IRAS Ireneusz Gacki Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe, 78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 9 E
47. 538 24-01-2020 Uchwała Nr XVI/139/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
48. 539 24-01-2020 Uchwała Nr XVI/140/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2019  r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/371/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czaplinek
49. 811 10-02-2020 Uchwała Nr XVII/144/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2020.
50. 1145 28-02-2020 Uchwała Nr XVII/146/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek
51. 1146 28-02-2020 Uchwała Nr XVII/147/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek
52. 1147 28-02-2020 Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Czaplinku i ustalenia zasad jego funkcjonowania
53. 1584 26-03-2020 Uchwała Nr XVIII/151/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 lutego 2020  r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czaplinek na rok szkolny 2019/2020
54. 1686 01-04-2020 Uchwała Nr XIX/163/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2020  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r.
55. 2046 30-04-2020 Uchwała Nr XIX/159/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 marca 2020  r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek w 2020 roku”.
56. 2117 05-05-2020 Uchwała Nr XX/167/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 kwietnia 2020  r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
57. 2118 05-05-2020 Uchwała Nr XX/168/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 kwietnia 2020  r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej
58. 2168 07-05-2020 Uchwała Nr XX/176/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 kwietnia 2020  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r.
59. 2520 29-05-2020 Uchwała Nr XX/169/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 kwietnia 2020  r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2020
60. 2585 02-06-2020 Uchwała Nr XXI/184/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r.
61. 3019 24-06-2020 Uchwała Nr XXI/187/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 maja 2020  r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Czaplinka
62. 3261 07.07.2020 Uchwała nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca
63. 3263 07.07.2020 Uchwała nr XXII/195/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
64. 3264 07.07.2020 Uchwała nr XXII/196/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r.
65. 3270 07.07.2020 Uchwała nr XXII/191/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Czaplinek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
66. 3540 24.07.2020 Uchwała nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
67. 3708 05.08.2020 Uchwała nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czaplinek
68. 3709 05.08.2020

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-1.4131.193.2020.KN Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r. stwierdzajace nieważność ? § 21 ust. 1 pkt 2 w zakresie wyrazów ,,oraz posiadanie podczas wyprowadzania psa torebki lub urządzenia do zbieranie odchodów’’, ? § 21 ust. 2 pkt 3, ? § 22 ust. 1 w zakresie wyrazów ,,poprzez urządzenie do zbierania lub torebkę w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku’’, ? § 23, Załącznika do uchwały Nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czaplinek

67. 3731 06.08.2020 Uchwała nr XXII/188/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 353, 80/2, 71/13, 77/1 i 77/2 obr. 0002 Czaplinek, nr 36 i części działki nr 11/5 obr. 0003 Czaplinek, nr 272/1, 272/5, 272/7, 272/6 i 272/4 obr. 0003 Czaplinek