Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek

Czaplinek, dnia 24 czerwca 2020 r.


GMK.6720.1.2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czaplinek


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, pokój/ sala nr 5 , w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi, w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku o godz. 12 00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czaplinka z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września  2020 r. (włącznie).
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.):
(1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
(2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Czaplinka w formie:
(1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek,
(2) ustnie do protokołu oraz
(3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: „czaplinek@czaplinek.pl” – z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Czaplinka.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czaplinka, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek;
2. W Urzędzie Miejskim w Czaplinku jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: czaplinek@czaplinek.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek;
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu Studium. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierającym się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Załączniki

obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Izabela Kolczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Kolczyńska
Data wprowadzenia:2020-06-22 14:00:17
Opublikował:Izabela Kolczyńska
Data publikacji:2020-06-24 13:59:59
Ostatnia zmiana:2020-06-22 14:09:35
Ilość wyświetleń:114

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij