Czaplinek, 31 lipca 2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Czaplinka
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Burmistrz Czaplinka, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), oraz uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLVI/438/18 z dnia 30.07.2018 r., zawiadamia, że w dniu 30.07.2018 r. Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Zgodnie z stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) wnioski o dofinansowanie składane w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich powinny dotyczyć pełnego zakresu projektu głównego/podstawowego określonego we właściwym miejscowo programie rewitalizacji wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. Nie ma możliwości wydzielenia z projektu określonego w programie rewitalizacji jego części na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 9.3. Dotyczy to również projektów o charakterze kompleksowym, obejmujących wiele zadań inwestycyjnych, które były przewidziane do realizacji przez szereg podmiotów (np. projekty z zakresu mieszkalnictwa dotyczące kilku budynków). Wydzielenie części zakresu rzeczowego z projektu wpisanego do programu rewitalizacji i zakwalifikowanie go jako odrębnego projektu głównego/podstawowego wymaga aktualizacji programu rewitalizacji. Aktualizacja dokonywana jest w trybie określonym dla przyjęcia programu rewitalizacji. Wymagana jest też akceptacja zmian przez IZ RPO WZ.
Gmina Czaplinek zamierza wprowadzić zmiany do projektów podstawowych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czaplinek, które umożliwią przygotowanie wniosku o dofinansowanie spełniającego wyżej opisaną zasadę.

Burmistrz Czaplinka zaprasza jednocześnie do zgłaszania propozycji zmian w projektach ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czaplinek lub nowych przedsięwzięć do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
W związku z tym zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji (m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe) do zgłaszania projektów społecznych, inwestycyjnych lub integrujących działania inwestycyjne z działaniami społecznymi bądź zmian w projektach ujętych w GPR w formie karty projektu.
W celu zgłoszenia propozycji zmian do GPR należy wypełnić formularz załączonej karty zgłoszenia projektu/zmiany projektu do GPR (dokumenty do pobrania poniżej). W przypadku zmiany projektu ujętego w ramach GPR należy przedłożyć wypełnioną kartę projektu ze zmianami zaznaczonymi na kolor czerwony.

Proponowane działania muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji. Diagnoza dostępna jest na stronie: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/pliczki/2017/02/CZAPLINEK_diagnoza_maj.pdf
Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Szczegółowe informacje nt. naboru i wypełniania karty można uzyskać w Referacie Funduszy Pomocowych i Kontroli, ul. Rynek 1, lub telefonicznie 94 37 26 216.
Wypełnione wnioski można przesyłać do 17 sierpnia br. do godziny 13:00 drogą elektroniczną na adres: fundusze@czaplinek.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie propozycji projektu/zmiany projektu do GPR” lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek (Biuro Obsługi Interesanta – pokój 1a).
KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU/ZMIANY PROJEKTU DO GPR oraz Instrukcja wypełnienia karty projektu dostępne na www. rewitalizacja.czaplinek.pl.
Wszystkie materiały dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek dostępne są na stronie internetowej www.rewitalizacja.czaplinek.pl.

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider