Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady, tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określone zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352 z póź. zm.) .

Informacja sektora publiczna to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informację w celu ponownego wykorzystywania.

Ponowne wykorzystywanie informacji to wykorzystywanie przez użytkowników (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – w przypadku informacji udostępnianych lub przekazywanych przez Urząd Miejski w Czaplinku są następujące:

I.       dla informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku:

1.      osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do podania źródła pozyskania informacji poprzez podanie nazwy Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz daty wytworzenia i pozyskania tej informacji;

2.      pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;

3.      jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

II.    dla informacji przekazanych na wniosek:

1.      Urząd Miejski w Czaplinku określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

2.      Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Miejski może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.

3.      Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać w szczególności:

1)      nazwę podmiotu zobowiązanego,

2)      informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,

3)      wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,

4)      wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,

5)      wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

6)      wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

 

4.      Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

5.      Urząd Miejski w Czaplinku, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

Urząd Miejski w Czaplinku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została udostępniona w BIP Urzędu Miejskiego oraz za treść przekazanych informacji i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej przekazania.

Urząd Miejski w Czaplinku nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Urząd Miejski w Czaplinku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miejskiemu w Czaplinku.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

1.      Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Czaplinku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

2.      Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

3.      Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z póź. zm.), z tym że:

a.       przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b.      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).


 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Gozdek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Krasoń
Data wprowadzenia:2013-05-17 08:24:00
Opublikował:Zbigniew Krasoń
Data publikacji:2013-05-17 08:31:13
Ostatnia zmiana:2017-07-14 11:44:28
Ilość wyświetleń:1372
Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij