Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w Złocieńcu

Rok przystąpienia: 2008
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od rybactwa na terenie gmin będących jego członkami, a w szczególności:
1) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
2) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej;
3) zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii;
4) opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru;
5) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;
6) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
7) monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią,
8) bez uszczerbku dla pkt 2 Stowarzyszenie może być beneficjentem i wdrażać operacje zgodnie ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
9) podejmowanie działań mających na celu zachowanie zasady trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
10) opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020;
11) promocja obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa,
12) aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej i ludności obszarów zależnych od rybactwa oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw,
13) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybactwa,
14) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
15) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
16) rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
17) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym;
18) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
19) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
20) wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
21) propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
22) wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
23) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24) podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa położonych na terenie działalności Stowarzyszenia;
25) działania na rzecz aktywizacji, edukacji i integracji osób starszych;
26) realizacja innych zadań wykraczających poza zadania minimalne Lokalnej Grupy Działania określone w pkt 1 – 7, gdy zadania te zostały Stowarzyszeniu zlecone przez instytucję zarządzającą.