Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 115/2023 z dnia 23.08.2023 r. zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu Odnowy Miejscowości Siemczyno na lata 2023-2030. Konsultacje odbędą się na terenie miejscowości Siemczyno i potrwają od 31.08.2023 r. do 15.09.2023 r.

 

Projekt „Planu Odnowy Miejscowości Siemczyno na lata 2023-2029” dostępny jest na stronie www.czaplinek.pl i BIP Gminy Czaplinek, w referacie Inwestycji i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek oraz u sołtysa sołectwa Siemczyno.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone poprzez składanie formularzy umożliwiających wyrażenie opinii w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek z dopiskiem „konsultacje POM Siemczyno” lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@czaplinek.pl. Opinie zgłoszone po dniu 15.09.2023 r. nie będą brane pod uwagę.

 

Wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Czaplinku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konsultacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Czaplinku pod numerem telefonu: 94 37 26 216.