OGŁOSZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 19 stycznia 2023 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od 19 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2023.

Zawiadomienie umieszcza się:

  • w siedzibie Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6 - tablica ogłoszeń przy głównym wejściu,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku pod adresem: www.czaplinek.pl.
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2023 należy składać w siedzibie Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. nr 3), ul. Rynek 6,  (na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: turystyka@czaplinek.pl) w terminie do 10 lutego 2023 r. do godz. 14.00.