OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA O WYDANIU DECYZJI

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Czaplinka decyzji nr 12/2021/CP z dnia 20.09.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie linii kablowych 15kV oraz budowie złącza kablowego 15kV na działce nr 3/1, obręb Kołomąt, Gmina Czaplinek.

    Informuję, iż z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b,               w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.