DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

 

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020 r., poz. 293  z późn. zmianami).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY

 I. "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy"  przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

  II. Załączniki:

1. Kopia mapy zasadniczej pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,– 2 egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000, dopuszcza się skalę 1:2000 dla inwestycji liniowych – z precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na ktory planowana inwestycja będzie oddziaływać:

• 1 egzemplarz bez naniesień projektowych,

• 1 egzemplarz z naniesieniami projektowymi.

Mapa ta powinna mieć wielkość umożliwiającą wykonanie analizy obszaru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.: „na kopii mapy, o ktorej mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m2. Granice terenu objętego wnioskiem powinny obejmować obszar, gdzie przewidywane są zmiany w obecnym zagospodarowaniu, w tym m.in. realizacja wjazdów na teren inwestycji. Określenie zakresu inwestycji na mapie powinno być zgodne z treścią wniosku, tj. wymienione w treści wniosku działki ewidencyjne powinny stanowić obszar inwestycji zaznaczony na załączniku mapowym. Tekst wniosku i załączone do niego materiały powinny być wzajemnie spójne.

Uwaga: Prosimy o złożenie map do formatu A4, z uwzględnieniem możliwości wpięcia do akt.

2. Określenie zamierzenia inwestycyjnego (planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych). Prosimy, aby wstępna koncepcja architektoniczna (forma graficzna zamierzenia) została przedstawiona w określonej skali. Wskazane jest przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na fragmencie kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu – w celu uzasadnienia przyjętych rozwiązań projektowych

3. Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko*;

5. Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł)* – w przypadku ustanowienia pełnomocnika. *

6. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli wnioskodawcą jest firma.*

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 598 zł –w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest  osoba  nie będąca właścicielem lub uzytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek.

 
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ I instancji wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 III. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji - 598 zł – w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest  osoba  nie będąca właścicielem lub uzytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek.

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy Czaplinek - PBS CzaplinekNR: 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

  IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

2 miesiące

 V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Tel. 094 372 6 259 lub 094 372 6 2 54

Email: warunkizabudowy@czaplinek.pl

 VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 VII. UWAGI:

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.