OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Czaplinka decyzji nr 7/CP/2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw, zielonej siłowni, miejsc do rekreacji (altana, ławki, ławo-stoły, miejsce na ognisko) na działce nr 69 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gmina Czaplinek.

    Informuję, iż z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.