OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA Z DNIA 18.02.2021

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

iż w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Jarosława Miłosławskiego zam. ul. Kryształowa 29A, 01-356 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni oraz trafostacji na wydzielonej części działki nr 2/48 obręb Kołomąt, Gmina Czaplinek

UZYSKANO UZGODNIENIA DOTYCZĄCE DECYZJI

Informuję, iż wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z dokumentami zgromadzonymi w tej sprawie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b, można się z nim zapoznać w terminie do dnia 4 marca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.