OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Czaplinka decyzji nr 7/CP/2020 z dnia 17.02.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Broczynie na działkach nr 23/2, 23/3, 21/1 w obrębie ewidencyjnym Broczyno, gm. Czaplinek.

Informuję, iż z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Rynek 6, pokój nr 3b, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.