Czaplinek, 19.11.2020 r.

GMK.6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA
O WYDANIU  DECYZJI


Zgodnie  z  art.  49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r. – kodeks  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.), zawiadamiam  o  wydaniu  przez  Burmistrza  Czaplinka  decyzji  nr  5/CP/20  z  dnia 19  listopada  2020 r.  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych na działce 51/3 i 51/4 w obrębie (0143) Łazice, gmina Czaplinek.

Informuję, iż z treścią  wydanej  decyzji  można  zapoznać  się  w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3b, w  godzinach  pracy  urzędu, w terminie  14  dni  od  dnia  wywieszenia  obwieszczenia.

 

 

 

Obwieszczenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Czaplinku, tablicy ogłoszeń Sołectwa Łazice, gmina Czaplinek oraz na  stronie  BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku  na okres 14 dni.