URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU

Rynek 6
78-550 Czaplinek
Tel. +48 94 372 62 00 
 
e-mail:
czaplinek@czaplinek.pl 
http://www.czaplinek.pl
 
Adres skrytki ePUAP: /Czaplinek/SkrytkaESP

NIP: 253-018-40-03   REGON: 000525412


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
Urzędu Miejskiego w Czaplinku, w banku:

PBS Czaplinek
NR: 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003
 

Obowiązek informacyjny

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Czaplinek z siedzibą: ul. Rynek 6 78-550 Czaplinek, reprezentowana przez Burmistrza Czaplinka.

Inspektor Ochrony Danych

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych – Krzysztof Czubak poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@czaplinek.pl lub pisemnie na adres wskazany wyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:
  1. w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Czaplinku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  3. w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.
 4. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 2, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa min. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) a także innych ustaw kompetencyjnych (merytorycznych).Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
 7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czaplinek

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Czaplinku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.czaplinek.pl Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,
 • załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Czubak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665 777 712. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Urzędu Miejskiego w Czaplinku  jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobą z niepełnosprawnością w pionie (brak windy).  

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Urzędzie Miejskim w Czaplinku uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 94 372 62 00 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: czaplinek@czaplinek.pl. Spotkanie z pracownikiem odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ulicy Rynek 6. Biuro Obsługi Interesanta oraz toaleta znajdują się na parterze budynku.

W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na wizytę, osoba niepełnosprawna może skorzystać z bezpłatnego miejsca na parkingu przed budynkiem Urzędu  Miejskiego w Czaplinku, gdzie wyznaczono i oznakowano 2 miejsca parkingowe.  Wjazd wózkiem znajdującego się po prawej stronie budynku od podwórka, gdzie poziom korytarza umożliwia bezpośredni dojazd do biura obsługi interesanta oraz toalety. Pomieszczenia te są zlokalizowane na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim w Czaplinku znajduje się pętla indukcyjna.

Pomieszczenia biurowe, znajdujące się na parterze budynku posiada oznaczenia w alfabecie brajla, kody QR oraz tyflomapę z rozkładem pomieszczeń.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym mogą w biurze obsługi interesanta (parter budynku) uzyskać online dostęp do tłumacza w języku migowym. Stanowisko oznakowane. Usługa ta jest dostępna również w domu osoby niesłyszącej. Po wejściu na stronę www.czaplinek.pl można kliknąć ikonkę języka migowego i bezpośrednio połączyć się z tłumaczem języka migowego. Usługa bezpłatna.

Informacja dla osób niedowidzących

 • Nasze strony internetowe posiadają ułatwienia dla osób niedowidzących. W prawym  górnym rogu strony www.czaplinek.pl strona internetowa jest responsywna,
 • dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus),
 • strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem.