Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni wiatrowej FW TRZCINIEC

Czaplinek, dnia 19 sierpnia 2009 r.

 

GKO - 7625 / 18 / 2009

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. na wniosek firmy Bora Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Pławno, Psie Głowy, Machliny, Łazice, Broczyno, Trzciniec w gminie Czaplinek wraz z infrastrukturą towarzyszącą – „FW TRZCINIEC”.

W związku z tym strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, które dostępne są do wglądu w pokoju nr 4  w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku, ul. Rynek 6, pok. nr 7 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.czaplinek.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot sprawy.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, tablicy ogłoszeń sołectwa Pławno, Psie Głowy, Machliny, Byszkowo, Broczyno, Trzciniec oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku.

Zastępca Burmistrza

Metadane

Źródło informacji:Monika Sapińska
Data utworzenia:2009-08-21 07:33:21
Wprowadził do systemu:Monika Sapińska
Data wprowadzenia:2009-08-24 07:34:02
Opublikował:Monika Sapińska
Data publikacji:2009-08-24 07:34:22
Ostatnia zmiana:2009-08-24 07:35:06
Ilość wyświetleń:1138