Burmistrz Czaplinka z siedzibą przy ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
ogłasza zbieranie ofert na zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro dotyczące:

wykonania prac związanych z wycinką drzew w ilości 4szt., zabiegami pielęgnacyjnymi drzew w ilości 202 szt. oraz usunięciem zakrzewień z poboczy dróg na terenie miasta i gminy Czaplinek.

Formularz zawierający warunki realizacji zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski, pokój nr  12.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i potwierdzą to odpowiednim dokumentem np. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, którą dołączą do składanej oferty,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzając to złożeniem stosownego oświadczenia, załączonego do swojej oferty.

 Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego po otwarciu ofert  dostosowując go do jego możliwości finansowych.

 Koperta winna być oznaczona „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki drzew na terenie miasta i gminy Czaplinek”.

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czaplinku,   ul. Rynek 6, pokój nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta) .

 Termin realizacji zamówienia  -  31.03.2023 r.

 Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest –

insp. ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ewelina Szulc,

insp. ds. drogownictwa Zbigniew Witasek.

 Kryteria oceny ofert -   cena – 100%

 Termin składania ofert upływa dnia  - 26.01.2023r. godz. 11.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 12 w dniu 26.01.2023r godz. 11