OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA

z dnia 21 września 2022 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Czaplinek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  pkt 1 ustawy z dnia 
3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/307/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek,

                                        

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Z projektem zmiany planu i prognozą można się zapoznać w dniach od 28.09.2022 r. do 21.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku ul. Rynek 6, 78 - 550 Czaplinek w pokoju
nr 3b w godz. pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 05.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku ul. Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek, pokój nr 5 o godzinie 11.00.

 

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://czaplinek.bip.net.pl.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany planu.

 

Uwagi należy składać na piśmie, do Burmistrza Czaplinka ul. Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek lub elektronicznie na adres: Czaplinek@czaplinek.pl z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czaplinka ul. Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek,

2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Czubak  tel.: 94 372 62 13, email: iod@czaplinek.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, a także do przenoszenia danych. Dane mogą być udostępnione w siedzibie Administratora.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku w oparciu o przepisy prawa.