Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

Rejestr prawa miejscowego.

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/2578/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/3059/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/2596/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/2323/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/1890/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/1606/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/1462/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/1871/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/1870/akt.pdfhttp://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1461/

 

 

 

Lp. Tytuł uchwały Publikacja
1. Uchwała Nr VI/38/15 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta i gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1.04.2015 r., poz. 1155 
2. Uchwała Nr VII/40/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2.04.2015 r., poz. 1186. 
3. Uchwała Nr VII/45/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka dla działek 164 i 165/2 obr. 02 Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4.05.2015 r. poz. 1639 
4. Uchwała Nr VII/49/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 12/1 obręb 02; nr 378, 589/5, 528, 529, 530, 525/17, 525/12 obręb 03; nr 19/15, 19/176 obręb 05; nr 9 obręb 08 miasta Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4.05.2015 r. poz. 1640 
5. Uchwała Nr VII/52/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2.04.2015 r., poz. 1188 
6. Uchwała Nr VII/53/15 z dnia 26.03.205 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek
w 2015 roku".
Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2.04.2015 r. poz. 1641
7. Uchwała Nr VII/54/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2.04.2015 r., poz. 1189 
8. Uchwała Nr VII/55/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2.04.2015 r., poz. 1190 
9. Uchwała Nr VII/56/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty takiej oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2.04.2015 r., poz. 1191. 
10. Uchwała Nr VIII/59/15 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.05.2015 r., poz. 2152
11. Uchwała Nr VIII/60/15 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki ewidencyjnej nr 3 obręb 0008 Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.05.2015 r., poz. 2153.
12. Uchwała Nr VIII/67/15 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/15 RM w Czaplinku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.05.2015 r., poz. 1790
13. Uchwała Nr X/81/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.07.2015 r. poz. 2964 
14. Uchwała Nr X/83/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 3.07.2015 r., poz. 2650
15. Uchwała Nr XII/105/15 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów ,,Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka'' i ,,Zasłużony dla Gminy Czaplinek'' Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.10.2015 r., poz. 4083
16. Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta i gminy Czaplinek Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.10.2015 r., poz. 4090
17. Uchwała Nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.11.2015 r., poz. 4292
18. Uchwała Nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki 532/29 obr. 03 Czaplinek Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.11.2015 r., poz. 4522
19. Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.12.2015 r., poz. 5121
20. Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.11.2015 r., 4295

21. Uchwała Nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Czaplinek
Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.12.2015 r. , poz. 5708
22. Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 30.12.2015 r., poz. 5709
23. Uchwała Nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.12.2015 r., poz. 4903
24. Uchwała Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
i leśny.
Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.12.2015 r., poz. 5091
25. Uchwała Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.12.2015 r., poz. 4904
26. Uchwała Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.12.2015 r., poz. 4905
27. Uchwała Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.12.2015 r., poz. 4906
28. Uchwała Nr XV/140/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.12.2015 r., poz. 5092
29. Uchwała Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2016 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.01.2016 r. poz. 327
30. Uchwała Nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy i funkcyjnego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.02.2016 r., poz. 636
31. Uchwała Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Czaplinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.01.2016 r., poz. 202 
32. Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego prowadzonego przez gminę Czaplinek, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20.01.2016 r., poz. 402
33. Uchwała Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.01.2016 r., poz. 328

34.

 

 

Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego prowadzonego przez gminę Czaplinek, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 402).
Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.03.2016 r., poz. 936
35.

Uchwała Nr XIX/164/16 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek w 2016 roku".

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.05.2016 r., poz. 1869
36. Uchwała Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Czaplinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.04.2016 r., poz. 1461
37. Uchwała Nr XIX/167/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.05.2016 r., poz. 1870
38. Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Czaplinka. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.05.2016 r., poz. 1871
39. Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.04.2016 r., poz. 1462
40. Uchwała Nr XIX/178/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.04.2016 r., poz. 1606
41. Uchwała Nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.06.2016 r., poz. 2323
42. Uchwała Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.05.2016 r., poz. 1890
43.

Uchwała Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Stare Drawsko, Nowe Drawsko i Kołomąt.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.06.2016 r., poz. 2596
44. Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.07.2016 r., poz. 3059
45.

Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.06.2016 r., poz. 2578
46. Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej terenu byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.09.2016 r., poz.
3458

47.

Uchwała Nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.12.2016 r., poz. 4863
48.

Uchwała Nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 28.09.2016 r., poz. 3559
49. Uchwała Nr XXIII/206/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - terenu byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.09.2016 r., poz. 3459
50. Uchwała Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.11.2016 r., poz. 4196
51. Uchwała Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.10.2016 r., poz. 3766
52. Uchwała Nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów ,,Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka'' i ,,Zasłużony dla Gminy Czaplinek''. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.11.2016 r., poz. 4197
53. Uchwała Nr XXV/219/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.10.2016 r., poz. 3853
54. Uchwała Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2016 r.w sprawie z miany uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.12.2016 r., poz. 4864
55. Uchwała Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.  Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 03.11.2016 r., poz. 4088
56. Uchwała Nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.11.2016 r., poz. 4089
57. Uchwała Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.12.2016 r., poz. 4865
58.

Uchwała Nr XXVI/230/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.11.2016 r., poz. 4090

59. Uchwała Nr XXVII/232/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.12.2016 r., poz. 5204
60. Uchwała Nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16.12.2016 r., poz. 5060
61. Uchwała Nr XXVII/234/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działaj?cych na terenie gminy Czaplinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dz. Urz.Woj. Zach. z dnia 24.11.2016 r., poz. 4646
62. Uchwała Nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01.12.2016 r.. poz. 4647
63. Uchwała Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2017 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.01.2017 r., poz. 170
64. Uchwała Nr XXVIII/255/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/301/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.01.2017 r., poz. 149
65. Uchwała Nr XXVIII/257/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/389/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.01.2017 r., poz. 150
66. Uchwała Nr XXVIII/258/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2017-2021. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.02.2017 r., poz. 594
67. Uchwała Nr XXVIII/259/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.02.2017 r., poz. 595
68. Uchwała Nr XXVIII/260/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.02. 2017 r., poz. 596
69. Uchwała Nr XXVIII/261/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.02.2017 r., poz. 597
70. Uchwała Nr XXVIII/263/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.01.2017 r, poz. 171
71.

Uchwała Nr XXVIII/264/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.02.2017 r, poz. 598
72. Uchwała Nr XXX/274/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.03.2017 r., poz. 1297
73. UchwałaNr XXX/275/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/301/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 
Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.03.2017 r., poz. 1031
74. Uchwała Nr XXX/276/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Czaplinek, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14.03.2017 r., poz. 1125
75. Uchwała Nr XXX/277/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14.03.2017 r., poz. 1126
76. Uchwała Nr XXX/278/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.03.2017 r., poz. 1032
77. Uchwała Nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 09.05.2017 r., poz. 2126
78. Uchwała Nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2017 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.05.2017 r., poz. 2171
79. Uchwała Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek w 2017 roku''. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 09.05.2017 r., poz. 2127
80. Uchwała Nr XXXI/286/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.04.2017 r., poz. 1538
81. Uchwała Nr XXXI/287/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.05.2017 r., poz. 2153
82. Uchwała Nr XXXIII/297/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 rok.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.05.2017 r., poz. 2553
83. Uchwała Nr XXXIII/299/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.06.2017 r., poz. 2607
84. Uchwała Nr XXXIII/300/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zniesienia sołectwa Kuszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.06.2017 r., poz. 2748
85. Uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/309/06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Sikory. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.06.2017 r., poz. 2749
86. Uchwała Nr XXXIV/310/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.07.2017 r., poz. 2992
87. Uchwała Nr XXXV/315/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.09.2017 r., poz. 3653
88.

Uchwała Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2017 - 2021.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.09.2017 r., poz. 3811
89.

Uchwała Nr XXXV/322/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.09.2017 r., poz. 3654
90.

Uchwała Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwienia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest,pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Czaplinek w 2017 roku.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.09.2017 r., poz. 3655
91.

Uchwała Nr XXXV/324/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/259/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.09.2017 r., poz. 3812
92.

Uchwała Nr XXXVI/327/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.10.2017 r., poz. 3986
93.

Uchwała Nr XXXVI/328/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.10.2017 r., poz. 3987
94.

Uchwała Nr XXXVII/334/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2017 r., poz. 4355 

95. Uchwała Nr XXXVII/335/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2017 r., poz. 4356 

96. Uchwała Nr XXXVII/336/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2017 r., poz. 4357 

97. Uchwała Nr XXXVII/337/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2017 r., poz. 4358

98. Uchwała Nr XXXVII/338/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.10.2017 r., poz. 4359 

 

99.

Uchwała Nr XXXVIII/341/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek oraz stawek cen za usługi pogrzebowe.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.01.2018 r., poz. 341 

100.

Uchwała Nr XXXVIII/342/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wprowadzania nieczystości płynnych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.  

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.01.2018 r., poz. 342 

101.

Uchwała Nr XXXVIII/350/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia wykonania zadań własnych gminy Czaplinek Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce w Czaplinku z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.12.2017 r., poz. 5335 

 

102.

Uchwała Nr XXXVIII/356/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czaplinek oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6.12.2017 r., poz. 5081 

103.

Uchwała Nr XXXVIII/357/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w  sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.12.2017 r., poz. 5068 

104.

Uchwała Nr XXXVIII/358/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.12.2017 r., poz. 5069 

105.

Uchwała Nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.12.2017 r., poz. 5119 

106.

Uchwała Nr XXXIX/361/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.01.2018 r., poz. 236 

107.

Uchwała Nr XXXIX/369/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czaplinek.  

 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1.02.2018 r., poz. 664 

108.

Uchwała Nr XXXIX/371/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.01.2018 r., poz. 237 

109.

Uchwała Nr XXXIX/373/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania w gminie Czaplinek dotacji, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.01.2018 r., poz. 238

110.

Uchwała Nr XL/374/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.03.2018 r., poz. 1201 

111. Uchwała Nr XL/378/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonym przez gminę Czaplinek przedszkolu publicznym.

 

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.03.2018 r., poz. 1202  

112. Uchwała Nr XL/379/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 rok. 

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20.02.2018 r., poz. 863 

113.

Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie  przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek w 2018 roku’’

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.04.2018 r., poz. 1987 

114.

Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czaplinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.04.2018 r., poz. 1988 

115.

Uchwała Nr XLII/384/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czaplinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.04.2018 r., poz. 1989 

116.

Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.04.2018 r., poz. 1990

117.

Uchwała Nr XLII/395/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17.04.2018 r., poz. 1705

118.

Uchwała Nr XLIII/400/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2018.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.05.2018 r., poz. 2555

119.

Uchwała Nr XLIII/402/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9.05.2018 r., poz. 2310

120.

Uchwała Nr XLIV/403/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.05.2018 r., poz. 2638

121.

Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla działek nr 125/6, 125/7, 125/8 i 125/9 obr. Trzciniec, gmina Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.06.2018 r., poz. 2956

122.

Uchwała Nr XLIV/405/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta i gminy Czaplinek. 

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.06.2018 r., poz. 2957

123.

Uchwała Nr XLIV/406/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna rosnących na działce nr 398, obręb 02 Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.06.2018 r., poz. 2958

124.

Uchwała Nr XLIV/408/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.05.2018 r., poz. 2639

125.

Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1.06.2018 r., poz. 2669

126.

Uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czaplinek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.07.2018 r., poz. 3157

127. Uchwała Nr XLV/426/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.07.2018 r., poz. 3156

128.

Uchwała Nr XLV/429/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czaplinek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.07.2018 r., poz. 3158

129.

Uchwała Nr XLV/430/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Czaplinek dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.06.2018 r., poz. 3028

130.

Uchwała Nr XLV/433/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.07.2018 r., poz. 3197

131.

Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.07.2018 r., poz. 3159

132.

Uchwała Nr XLV/436/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.07.2018 r., poz. 3161

133.

Uchwała Nr XLVI/437/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.07.2018 r., poz. 3718

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Trzcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Trzcińska
Data wprowadzenia:2015-03-10 13:01:48
Opublikował:Katarzyna Trzcińska
Data publikacji:2015-03-10 13:07:00
Ostatnia zmiana:2018-08-28 13:06:13
Ilość wyświetleń:2303

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij