Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

Rejestr prawa miejscowego

 

Lp.

Tytuł uchwały    

Publikacja

1. Uchwała Nr III/10/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r., Nr 94, poz. 2115 z dnia 13.12.2002 r. (straciła moc)
2. Uchwała Nr III/11/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/228/2001 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r., Nr 94, poz. 2116 z dnia 13.12.2002 r. (straciła moc
3. Uchwała Nr III/12/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r., Nr 94, poz. 2117 z dnia 13.12.2002 r.(straciła moc)  
4. Uchwała Nr III/13/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie wysokości stawek podatu od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r., Nr 94, poz. 2118 z dnia 13.12.2002 r.
5. Uchwała Nr III/14/2002 z dnia 10.12.2002 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/99 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na terenie Miasta i Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r., Nr 94,poz. 2119 z dnia 13.12.2002 r. (straciła moc)
6. Uchwała Nr III/15/2002 z dnia 10.12.2002 r. w sprawie wzorów formularzy  informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r., Nr 94, poz. 2120 z dnia 13.12.2002 r. (straciła moc)
7. Uchwała Nr IV/27/2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/227/2001 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r., Nr 99, poz. 2412 z dnia 31.12.2002 r. (straciła moc
8. Uchwała Nr IV/31/2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r., Nr 4, poz. 78 z dnia 3.02.2003 r. (straciła moc)
9. Uchwała Nr VII/51/2003 z dnia 30.04.2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r., Nr 44, poz. 713 z dnia 26.05.2003 r.
10. Uchwała Nr VIII/60/2003 z dnia 5.06.2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r.,Nr 57, poz. 1011 z dnia 15.07.2003 r.
11. Uchwała Nr XIV/96/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r., Nr 116, poz. 2013 z dnia 15.12.2003 r. (straciła moc
12. Uchwała Nr XIV/97/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r., Nr 116, poz. 2014 z dnia 15.12.2003 r. (straciła moc)
13. Uchwała Nr XIV/98/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r., Nr 116, poz. 2015 z dnia 15.12.2003 r. (straciła moc)
14. Uchwała Nr XIV/100/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznesj w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 6, poz. 95 z dnia 23.01.2003 r. (straciła moc)
15. Uchwała Nr XV/109/2003 z dnia 22.12.2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 6, poz. 96 z dnia 23.01.2004 r.
16. Uchwała Nr XVII/123/04 z dnia 22.03.2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/200/93 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 7 czerwca 1993 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu nieruchomości mienia komunalnego. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 45, poz. 848 z dnia 24.06.2004 r.
17. Uchwała Nr XVII/124/04 z dnia 22.03.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004., Nr 45, poz. 849 z dnia 24.06.2004 r. (straciła moc
18. Uchwała Nr XVII/125/04 z dnia 22.03.2004 r. w sprawie podziału Sołectwa Niwka. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 45, poz. 850 z dnia 24.06.2004 r.  
19. Uchwała Nr XVII/128/04 z dnia 22.03.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/2000 z dnia 31.05.2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 23, poz. 428 z dnia 8.04.2004 r. (straciła moc)
20. Uchwała Nr XVIII/134/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 37, poz. 706 z dnia 28.05.2004 r. (straciła moc)
22. Uchwała Nr XXIV/164/04 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 84, poz. 1524 z dnia 19.11.2004 r.  
23. Uchwała Nr XXV/167/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 92, poz. 1893 z dnia 16.12.2004 r.
24. Uchwała Nr XXV/168/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 92, poz. 1894 z dnia 16.12.2004 r. (straciła moc)
25. Uchwała Nr XXV/169/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/03 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 92,poz. 1895 z dnia 16.12.2004 r.
26. Uchwała Nr XXV/170/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/52/2000 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 29.12.2000 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 92, poz. 1896 z dnia 16.12.2004 r. (straciła moc
27. Uchwała Nr XXV/171/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 92,poz. 1897 z dnia 16.12.2004 r. (straciła moc
28. Uchwała Nr XXV/172/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r., Nr 92, poz. 1898 z dnia 16.12.2004 r.    
29. Uchwała Nr XXV/173/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek oraz ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 1, poz. 10 z dnia 6.01.2005 r.
30. Uchwała Nr XXV/176/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 1, poz. 11 z dnia 6.01.2005 r.
31. Uchwała Nr XXV/186/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 2, poz. 34 z dnia 17.01.2005 r.
32. Uchwała Nr XXV/187/04 z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 10, poz. 174 z dnia 27.01.2005 r.
33. Uchwała Nr XXVI/197/04 z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Przedszolu Publicznym w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 23, poz. 431 z dnia 9.03.2005 r.
34. Uchwała XXVIII/217/05 z dnia 5.04.2005 r. w sprawie zmiany ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 41, poz. 918 z dnia 8.05.2005 r. (straciła moc
35. Uchwała Nr XXVIII/219/05 z dnia 5.04.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 41, poz. 919 z dnia 18.05.2005 r. (straciła moc
36. Uchwała Nr XXIX/227/05 z dnia 26.04.2005 r. w sprawie Statutu Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 45, poz. 1058 z dnia 3.06.2005 r. (straciła moc
37. Uchwała Nr XXX/235/05 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/2003 Rady Miejskiej w Czaplinku Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 77, poz. 1617 z dnia 3.10.2005 r.
38. Uchwała Nr XXX/236/05 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czaplinek. Dz. Urz.Woj. Zach. z 2005 r., Nr 71, poz. 1524 z dnia 8.09.2005 r.
39. Uchwała Nr XXXIII/251/05 z dnia 21.10.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 99, poz. 2000 z dnia 15.12.2005 r.  
40. Uchwała Nr XXXV/256/05 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/251/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21.10.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005r., Nr 99, poz. 2001 z dnia 15.12.2005 r.
41. Uchwała Nr XXXV/264/05 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 106, poz. 2216 z dnia 16.12.2005 r. (straciła moc
42. Uchwała Nr XXXV/265/05 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 106, poz. 2217 z dnia 16.12.2005 r. (straciła moc
43. Uchwała Nr XXXV/266/05 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/171/2004 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 106, poz. 2218 z dnia 16.12.2005 r.(straciła moc)
44. Uchwała Nr XXXV/267/05 z dnia 25.11.2005 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r., Nr 106, poz. 2219 z dnia 16.12.2005 r. (straciła moc
45. Uchwała Nr XXXVI/271/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 28, poz. 485 z dnia 03.03.2006 r.  
46. Uchwała Nr XXXVI/273/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatków socjalnych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek.       Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 28, poz. 486 z dnia 03.03.2006 r. (straciła moc
47. Uchwała Nr XXXV/274/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2002 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 28, poz. 487 z dnia 03.03.2006 r.
48. Uchwała Nr XXXVII/282/06 z dnia 17.02.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/273/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatków socjalnych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek.     Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 50, poz. 925 z dnia 10.04. 2006 r. 
49. Uchwała Nr XXXVII/283/06 do Nr XXXVII/310/06 z dnia 17.02.2006 r. w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej - Sołectwa Nowe Drawsko (Stare Gonne, Drahimek, Głęboczek, Kuszewo, Łysinin, Niwka, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Psie Głowy, Stare Drawsko, Prosino, Żerdno, Żelisławie, Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kołomąt, Kluczewo, Łazice, Machliny, Prosinko, Rzepowo,Siemczyno, Sikory, Trzciniec).   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 50, poz. 926 do 953 z dnia ....
50. Uchwała Nr XXXVIII/320/06 z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/247/02 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 83, poz. 1460 z dnia 7.07.2006 r. (straciła moc
51. Uchwała Nr XXXVIII/321/06 z dnia 2.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czaplinek.           Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r.. Nr 79, poz. 1386 z dnia 21.06.2006 r.         
52. Uchwała Nr XXXVIII/328/06 z dnia 21.04.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 79, poz. 1387 z dnia 21.06.2006 r. (straciła moc)
53. Uchwała Nr XXXIX/332/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie podziału Gminy Czaplinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 83, poz. 1461 z dnia 07.07.2006 r. (straciła moc)
54. Uchwała Nr XXXIX/333/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie podziału Gminy Czaplinek na stałe obwody głosowania. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 83, poz. 1462 z dnia 07.07.2006 r. (straciła moc)
55. Uchwała Nr XXXIX/339/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne.           Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 83, poz. 1463 z dnia 07.07.2006 r.
56. Uchwała Nr XXXIX/341/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/249/02 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku w sprawie utworzenia Centrum Informacji Historycznej w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 83, poz. 1464 z dnia 07.07.2006 r.
57. Uchwała Nr XLI/348/06 z dnia 11.09.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czaplinek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazanych do tego organów uprawnionych.     Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 105, poz. 1955 z dnia 19.10.2006 r. (straciła moc

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Trzcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Mazurek
Data wprowadzenia:2012-04-25 14:33:42
Opublikował:Katarzyna Trzcińska
Data publikacji:2014-08-12 09:33:58
Ostatnia zmiana:2014-08-13 10:43:24
Ilość wyświetleń:1563

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij