Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr III/6/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie wysoko¶ci stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 121, poz. 2534 z dnia 22.12.2006 r.
2. Uchwała Nr III/7/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 121, poz. 2535 z dnia 22.12.2006 r.
3. Uchwała Nr III/8/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 121, poz. 2536 z dnia 22.12.2006 r.
4. Uchwała Nr III/9/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 121, poz. 2537 z dnia 22.12.2006 r.
5. Uchwała Nr III/10/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/265/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.11.2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r., Nr 121, poz. 2538 z dnia 22.12.2006 r.
6. Uchwała Nr IV/28/06 z dnia 20.12.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 4, poz. 70 z dnia 25.01.2007 r.
7. Uchwała Nr V/30/07 z dnia 23.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2007 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 34, poz. 506 z dnia 19.03.2007 r.
8. Uchwała Nr V/33/07 z dnia 23.02.2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkaso opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 34, poz. 507 z dnia 19.03.2007 r.
9. Uchwała Nr VI/37/07 z dnia 9.03.2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu obejmującego obszar oznaczony działką numerem ewidencyjnym 10/29 położony w obrębie 03 Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 50, poz. 738 z dnia 27.04.2007 r.  
10. Uchwała Nr VI/38/07 z dnia 9.03.2007 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 50, poz. 739 z dnia 27.04.2007 r.
11. Uchwała Nr VI/43/07 z dnia 9.03.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 50, poz. 740 z dnia 27.04.2007 r.
 12. Uchwała Nr X/81/07 z dnia 6.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 88, poz. 1480 z dnia 13.08.2007 r.
 13.  Uchwała Nr X/82/07 z dnia 6.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 88, poz. 1481 z dnia 13.08.2007 r.
14. Uchwała Nr X/83/07 z dnia 6.07.2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 Samorządu Mieszkańców Czaplinka.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 88, poz. 1482 z dnia 13.08.2007 r.
15.  Uchwała Nr X/84/07 z dnia 6.07.2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Samorządu Mieszkańców Czaplinka.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 88, poz. 1483 z dnia 13.08.2007 r.
16. Uchwała Nr X/85/07 z dnia 6.07.2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 3 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 88, poz. 1484 z dnia 13.08.2007 r. 
17.  Uchwała Nr X/88/07 z dnia 6.07.2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 87, poz. 1440 z dnia 1.08.2007 r. 
18.  Uchwała Nr XI/91/07 z dnia 20.07.2007 r. w sprawie zmiany nazwy Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku na "Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czaplinku" oraz nadania statutu Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury w Czaplinku.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 94, poz. 1609 z dnia 31.08.2007 r. 
19.  Uchwała Nr XI/92/07 z dnia 20.07.2007 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 4 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 94, poz. 1610 z dnia 31.08.2007 r.  
20. Uchwała Nr XI/93/07 z dnia 20.07.2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 94, poz. 1611 z dnia 31.08.2007 r.
21. Uchwała Nr XII/98/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 11.12.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 113, poz. 1942 z dnia 15.11.2007 r.
22. Uchwała Nr XII/100/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 115, poz. 1999 z dnia 15.11.2007 r.
23. Uchwała Nr XIV/124/07 z dnia 9.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych wynagrodzenia sołtysa za inkaso od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego od osób fizycznych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 122,poz. 2284 z dnia 17.12.2007 r.
24. Uchwała Nr XIV/125/07 z dnia 9.11.2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 122, poz. 2285 z dnia 17.12.2007 r.
25. Uchwała Nr XIV/126/07 z dnia 9.11.2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 122, poz. 2286 z dnia 17.12.2007 r.
26. Uchwała Nr XIV/127/07 z dnia 9.11.2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 122, poz. 2287 z dnia 17.12.2007 r.
27.  Uchwała Nr XIV/131/07 z dnia 9.11.2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/03 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2003 r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r., Nr 130, poz. 2710 z dnia 28.12.2007 r.  
28.  Uchwała Nr XVI/134/07 z dnia 7.12.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 5, poz. 128 z dnia 18.01.2008 r.  
29.  Uchwała Nr XVI/135/07 z dnia 7.12.2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Czaplinek oraz warunków i sposobu jej przyznawania.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 13, poz. 228 z dnia 30.01.2008 r.  
30.  Uchwała Nr XVI/150/07 z dnia 7.12.2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 3, poz. 71 z dnia 14.01.2008 r.
31. Uchwała Nr XVII/152/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czaplinek na rok 2008. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 10, poz. 201 z dnia 28.01.2008 r.
32. Uchwała Nr XIX/171/08 z dnia 24.01.2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 27, poz. 516 z dnia 7.03.2008 r.  
33. Uchwała Nr XX/178/09 z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat dla uczniów i pracowników. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 41, poz. 874 z dnia 22.04.2008 r.
34. Uchwała Nr XX/179/08 z dnia 27.02.2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 34, poz. 668 z dnia 28.03.2008 r.
35. Uchwała Nr XXVI/218/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 78, poz. 1708 z dnia 12.09.2008 r.
36. Uchwała Nr XXVI/219/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 78, poz. 1709 z dnia 12.09.2008 r.
37. Uchwała Nr XXVI/224/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 77, poz. 1676 z dnia 28.09.2008 r.
38. Uchwała Nr XXVI/225/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 77, poz. 1677 z dnia 8.09.2008 r.
39. Uchwała Nr XXVI/226/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 75, poz. 1636 z dnia 23.06.2008 r.
40. Uchwała Nr XXIX/246/08 z dnia 26.09.2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/178/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat dla uczniów i pracowników. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 90, poz. 1905 z dnia 5.11.2008 r.
41. Uchwała Nr XXX/248/08 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/219/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 4, poz. 130 z dnia 30.01.2009 r.
42. Uchwała Nr XXXII/273/08 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 24, poz. 877 z dnia 5.06.2009 r.
43. Uchwała Nr XXXII/274/08 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 102, poz. 2339 z dnia 11.12.2008 r.
44. Uchwała Nr XXXII/279/08 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 8, poz. 275 z dnia 19.03.2009 r.
45.  Uchwała Nr XXXII/281/08 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 r.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 102, poz. 2340 z dnia 11.12.2008 r. 
46.  Uchwała Nr XXXII/283/08 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 103, poz. 2370 z dnia 16.12.2008 r.  
47.  Uchwała Nr XXXII/284/08 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 103, poz. 2371 z dnia 16.12.2008 r. 
48. Uchwała Nr XXXII/285/08 z dnia 21.11.2008 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czaplinku.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 103, poz. 2372 z dnia 16.12.2008 r.
49. Uchwała Nr XXXIV/304/08 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czaplinek na 2009 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 38, poz. 1019 z dnia 24.06.2009 r.
50. Uchwała Nr XXXV/308/09 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 24, poz. 878 z dnia 5.06.2009 r.
51. Uchwała Nr XXXV/309/09 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 24, poz. 879 z dnia 5.06.2009 r.
52. Uchwała Nr XXXV/310/09 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 24, poz. 880 z dnia 5.06.2009 r.
53. Uchwała Nr XXXV/312/09 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 9, poz. 331 z dnia 31.03.2009 r.
54. Uchwała Nr XXXV/313/09 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do wydawania decyzji administracyjnych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 52, poz. 1358 z dnia 24.07.2009 r.
55. Uchwała Nr XXXV/314/09 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.   Dz. Urz. Woj. Zach. 2009 r., Nr 52, poz. 1359 z dnia 24.07.2009 r.
56. Uchwała Nr XXXVIII/331/09 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy i funkcyjnego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czaplinek.     Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 52, poz. 1360 z dnia 24.07.2009 r.  
57. Uchwała Nr XL/344/09 z dnia 5.06.2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 65, poz. 1780 z dnia 21.09.2009 r. 
58. Uchwała Nr XL/345/09 z dnia 5.06.2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 65, poz. 1781 z dnia 21.09.2009 r. 
59. Uchwała Nr XLI/356/09 z dnia 10.07.2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 67, poz. 1817 z dnia 7.10.2009 r.
60. Uchwała Nr XLI/359/09 z dnia 10.07.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czaplinek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 67, poz. 1818 z dnia 7.10.2009 r.
61.  Uchwała nr XLI/360/09 z dnia 10.07.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 67, poz. 1819 z dnia 7.10.2009 r.  
62.  Uchwała Nr XLIV/375/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (nadbrzeże drawskie).   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 81, poz. 2149 z dnia 24.11.2009 r.  
63.  Uchwała Nr XLIV/376/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla terenu "Śródmieście".   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 82, poz. 2149 z dnia 24.11.2009 r. 
64.  Uchwała Nr XLIV/377/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obręb Ostroróg. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 82, poz. 2166 z dnia 24.11.2009 r.  
65. Uchwała Nr XLV/381/09 z dnia 17.10.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy, Trzciniec. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 84, poz. 2194 z dnia 1.12.2009 r.
66. Uchwała Nr XLVII/398/09 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 90, poz. 2494 z dnia 16.12.2009 r.
67. Uchwała Nr XLVII/399/09 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 90, poz. 2495 z dnia 16.12.2009 r.
68. Uchwała Nr XLVII/400/09 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 90, poz. 2496 z dnia 16.12.2009 r.
69.  Uchwała Nr XLVII/401/09 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.    Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r., Nr 90, poz. 2497 z dnia 16.12.2009 r. 
70.  Uchwała Nr XLVII/402/09 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Czaplinek.  Dz. Urz. Woj. Zach. 2009 r., Nr 90, poz. 2498 z dnia 16.12.2009 r. 
71. Uchwała Nr XLVII/406/09 z dnia 26.11.2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 10, poz. 180 z dnia 05.02.2010 r. 
72. Uchwała Nr XLVIII/410/09 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2010 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 37, poz. 785 z dnia 19.05.2010 r.  
73. Uchwała Nr L/426/10 z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 21, poz. 438 z dnia 22.03.2010 r. 
74. Uchwała Nr LII/443/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 34, poz. 695 z dnia 7.05.2010 r.
75. Uchwała Nr LV/468/10 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 54, poz. 1095 z dnia 23.06.2010 r.
76. Uchwała Nr LVII/470/10 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 77, poz. 1463 z dnia 16.07.2010 r.
77. Uchwała Nr LVII/476/10 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 77, poz. 1464 z dnia 16.07.2010 r.
78. Uchwała Nr LVIII/477/10 z dnia 9.07.2010 r. w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Czaplinek przedszkola publicznego. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 82, poz. 1555 z dnia 25.08.2010 r.
79. Uchwała Nr LIX/485/10 z dnia 23.08.2010 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 100, poz. 1787 z dnia 28.09.2010 r.
80. Uchwała Nr LIX/490/10 z dnia 23.08.2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r.,Nr 100, poz. 1788 z dnia 28.09.2010 r.
81. Uchwała Nr LIX/491/10 z dnia 23.08.2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 100,poz. 1789 z dnia 28.09.2010 r.
82. Uchwała Nr LIX/492/10 z dnia 23.08.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 107, poz. 1909 z dnia 25.10.2010 r.
83. Uchwała Nr LIX/498/10 z dnia 23.08.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 107, poz. 1910 z dnia 25.10.2010 r.
84. Uchwała Nr LX/501/10 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czaplinek i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób do tego uprawnionych.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 107, poz. 1911 z dnia 25.10.2010 r.
85. Uchwała Nr LXI/522/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 127, poz. 2517 z dnia 10.12.2010 r.
86. Uchwała Nr LXI/528/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 119, poz. 2253 z dnia 26.11.2010 r.
87. Uchwała Nr LXI/530/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., Nr 119, poz. 2254 z dnia 26.11.2010 r.  

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Trzcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Mazurek
Data wprowadzenia:2012-01-20 13:57:04
Opublikował:Katarzyna Mazurek
Data publikacji:2012-01-20 13:57:52
Ostatnia zmiana:2013-09-10 14:50:15
Ilość wyświetleń:3101

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij