Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr III/14/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/528/10 w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 12, poz. 199 z dnia 14.02.2011 r. 

2.

Uchwała Nr III/15/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/400/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci, rolny i lesny.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 12, poz. 200 z dnia 14.02.2011 r.   

3.

Uchwała Nr IV/26/11 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2011.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 48, poz. 827 z dnia 14.04.2011 r.  

4.

Uchwała Nr VI/64/11 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 72, poz. 1321 z dnia 17.06.2011 r.

5.

Uchwała Nr VI/66/11 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie okreslenia wykazu kapielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2011 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 72, poz. 1322 z dnia 17.06.2011 r.
6. Uchwała Nr VI/68/11 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.01.2012 r., poz. 82 

7.

Uchwała Nr VI/69/11 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycieli pełniacych obowiazki w ich zastępstwie, zasad zwalniania od obowiazku realizacji zajęć, ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiazki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzacym jest Gmina Czaplinek.        Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 72, poz. 1323 z dnia 17.06.2011 r.

8.

Uchwała Nr VI/76/11 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad jej funkcjonowania oraz wysokosci opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.    Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 72, poz. 1324 z dnia 17.06.2011 r. 
9. Uchwała Nr VII/85/11 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmujacego częsć obszaru ewidencyjnego Broczyno.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 97, poz. 1773 z dnia 12.08.2011 r.
10. Uchwała Nr VIII/94/11 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2011 - 2016. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 130, poz. 2370 z dnia 15.11.2011 r.
11. Uchwała Nr VIII/95/11 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 104, poz. 1898 z dnia 5.09.2011 r.
12. Uchwała Nr VIII/96/11 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 104, poz. 1899 z dnia 5.09.2011 r.
13. Uchwała Nr IX/105/11 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokosci opłat za swiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajacym ten wymiar. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 114, poz. 2047 z dnia 28.09.2011 r.
14. Uchwała Nr IX/110/11 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 121, poz. 2183 z dnia 17.10.2011 r.
15. Uchwała Nr XI/140/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka "dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej". Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 143, poz. 2744 z dnia 5.12.2011 r.  
16. Uchwała Nr XI/141/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka "dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Lesników". Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 143, poz. 2745 z dnia 5.12.2011 r.
17. Uchwała Nr XI/142/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka "dla terenu przy ulicy Jeziornej".    Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 143, poz. 2746 z dnia 5.12.2011 r.
18. Uchwała Nr XI/148/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 152, poz. 3149 z dnia 15.12.2011 r.
19.

Uchwała Nr XI/149/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2011 - 2016.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 130, poz. 2371 z dnia 15.11.2011 r.
20. Uchwała Nr XII/159/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomosci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 153, poz. 3178 z dnia 16.12.2011 r.
21. Uchwała Nr XII/161/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 148, poz. 2963 z dnia 9.12.2011 r.
22. Uchwała Nr XII/162/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 148, poz. 2964 z dnia 9.12.2011 r.
23. Uchwała Nr XII/163/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiacej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 148, poz. 2965 z dnia 9.12.2011 r.
24. Uchwała Nr XII/164/11 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 148, poz. 2966 z dnia 9.12.2011 r.
25. Uchwała Nr XIII/172/11 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.02.2012 r., poz. 360 
26. Uchwała Nr XIII/173/11 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.01.2012 r., poz. 80 
27. Uchwała Nr XIII/177/11 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV). Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 3.02.2012 r., poz. 258
28. Uchwała Nr XIV/187/12 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9.03.2012 r., poz. 567 
29. Uchwała Nr XV/191/12 z dnia 23.02.2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.03.2012 r., poz. 708 
30. Uchwała Nr XV/192/12 z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/187/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9.03.2012 r., poz. 568 
31. Uchwała Nr XVII/213/12 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.05.2012 r., poz. 1129
32. Uchwała Nr XVIII/214/12 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2012 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.06.2012 r., poz. 1427 
33. Uchwała Nr XVIII/215/12 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie sposobu używania, umieszczania oraz korzystania z insygniów i logo Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.06.2012 r., poz. 1428 
34. Uchwała Nr XVIII/221/12 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24.05.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2011 - 2016. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.06.2012 r., poz. 1429 
35. Uchwała Nr XVIII/222/12 z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/95/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21.06.2012 r., poz. 1430 
36. Uchwała Nr XIX/226/12 z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Dz.Urz. Woj.Zach. z dnia 20.07.2012 r., poz. 1683 
37. Uchwała Nr XXI/251/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.10.2012 r., poz. 2264 
38. Uchwała Nr XXI/252/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.10.2012 r., poz. 2265 
39. Uchwała Nr XXI/253/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.10.2012 r., poz. 2266 
40. Uchwała Nr XXI/254/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 575005Z - ul. Ceglanej w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.10.2012 r., poz. 2267 
41. Uchwała Nr XXI/255/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2011 - 2016. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.10.2012 r., poz 2268 
42. Uchwała Nr XXII/262/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4.12.2012 r., poz. 2908 
43. Uchwała Nr XXII/263/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4.12.2012 r., poz. 2909
44. Uchwała Nr XXII/264/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek obejmujący obszar ewidencyjny Sulibórz - "OSTOJA DRAHIMSKA". Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.12.2012 r., poz. 3045 
45. Uchwała Nr XXII/265/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 r., poz. 2647
46. Uchwała Nr XXII/266/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 r., poz. 2648
47. Uchwała Nr XXII/267/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 r., poz. 2649
48. Uchwała Nr XXII/268/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 r., poz. 2650
49. Uchwała Nr XXII/269/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 r., poz. 2651
50. Uchwała Nr XXII/270/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2012 r., poz. 2652
51. Uchwała Nr XXII/271/12 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Czaplinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4.12.2012 r., poz. 2910
52. Uchwała Nr XXIII/276/12 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/262/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 paĽdziernika 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.12.2012 r., poz. 3065  
53. Uchwała Nr XXIII/277/12 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.12.2012r., poz. 3066 
54. Uchwała Nr XXIII/279/12 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.01.2013 r., poz. 35 
55. Uchwała Nr XXIII/288/12 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek.  Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.12.2012 r., poz. 3294 
56. Uchwała Nr XXIII/290/12 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie podziału Gminy Czaplinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.12.2012 r., poz. 3295 
57. Uchwała Nr XXIV/293/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.01.2013 r., poz. 421  
58. Uchwała Nr XXIV/294/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czaplinek.    Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.02.2013 r., poz. 698  
59. Uchwała Nr XXIV/297/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zmiany nazwy "Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czaplinku" na "Czaplinecki Ośrodek Kultury" oraz nadania statutu Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.02.2013 r., poz. 789 
60. Uchwała Nr XXIV/298/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. z dnia 04.04.2013 r., poz. 1417 
61. Uchwała Nr XXIV/299/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.02.2013 r., poz. 699  
62. Uchwała Nr XXIV/300/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.02.2013 r., poz. 700  
63. Uchwała Nr XXIV/301/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.02.2013 r., poz. 701
64. Uchwała Nr XXIV/302/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7.02.2013 r., poz. 702 
65. Uchwała Nr XXVI/320/13 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.05.2013 r., poz. 1836

Uchwała Kolegium RIO - Dz. Urz. z dnia 06.05.2013 r., poz. 1837  

66. Uchwała Nr XXVI/321/13 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/298/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.04.2013 r., poz. 1418 
67. Uchwała Nr XXVII/344/13 z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.05.2013 r., poz. 1829
68. Uchwała Nr XXVIII/352/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Czaplinka uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.06.2013 r., poz. 2229 
69. Uchwała Nr XXVIII/358/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.06.2013 r., poz. 2230 
70. Uchwała Nr XXVIII/360/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5.06.2013 r., poz. 2231 
71. Uchwała Nr XXIX/369/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2013 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26.06.2013r., poz. 2480
72. Uchwała Nr XXIX/371/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.06.2013 r., poz. 2387
73. Uchwała Nr XXIX/374/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26.06.2013 r., poz. 2481
74. Uchwała Nr XXIX/375/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.06.2013 r., poz. 2460
75. Uchwała Nr XXIX/377/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.06.2013 r., poz. 2461
76. Uchwała Nr XXIX/380/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.06.2013 r., poz. 2275 
77. Uchwała Nr XXIX/381/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/298/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 25.06.2013 r., poz.2462
78. Uchwała Nr XXX/388/13 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.    Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.07.2013 r., poz. 2770
79. Uchwała Nr XXX/389/13 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/300/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.08.2013 r., poz. 2964 
80. Uchwała Nr XXX/395/13 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czaplinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01.08.2013 r., poz. 2872 
81. Uchwała Nr XXX/396/13 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Czaplinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01.08.2013 r., poz. 2873 
82. Uchwała Nr XXXIII/432/13 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/301/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2013 r., poz. 3675
83. Uchwała Nr XXXIII/433/13 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2013 r., poz. 3676
84. Uchwała Nr XXXIII/434/13 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiacej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2013 r., poz. 3677
85. Uchwała Nr XXXIV/440/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.01.2014 r., poz. 69
86. Uchwała Nr XXXIV/441/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Samorządu Mieszkancow w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.01.2014 r., poz. 70
87. Uchwała Nr XXXIV/442/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 3 Samorządu Mieszkanców w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.01.2014 r., poz. 71
88. Uchwała Nr XXXIV/443/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 4 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.01.2014 r., poz. 72
89. Uchwała Nr XXXIV/448/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.12.2013 r., poz. 4224
90. Uchwała Nr XXXIV/449/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru.    Obwieszczenie - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.12.2013 r., poz. 4369
91. Uchwała Nr XXXIV/450/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.  Obwieszczenie - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.12.2013 r., poz. 4370
92. Uchwała Nr XXXV/460/13 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 353 z dnia 22.01.2014 r.
93. Uchwała Nr XXXVI/468/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.   Dz. rz. Woj. Zach. z dnia 04.03.2014 r., poz. 920 
94. Uchwała Nr XXXVI/469/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 05.03.2014 r., poz. 952 
95. Uchwała Nr XXXVI/470/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/433/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 585 z dnia 7.02.2014 r.
96. Uchwała Nr XXXVI/471/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej i sposobu jej poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 586 z dnia 7.02.2014 r.
97. Uchwała Nr XXXVI/472/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Czaplinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.    Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 592 z dnia 10.02.2014 r.
98. Uchwała Nr XXXVI/473/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Czaplinek. Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 27.05.2014 r., poz. 2269  
99. Uchwała Nr XXXVI/474/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie utalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.03.2014 r., poz. 921 
100. Uchwała Nr XXXVIII/482/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek w 2014 roku". Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.05.2014 r., poz. 1975 
101. Uchwała Nr XXXVIII/485/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.05.2014 r., poz. 1938 
102. Uchwała Nr XXXVIII/488/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.05.2014 r., poz. 1939 
103. Uchwała Nr XXXVIII/489/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Czaplinek. Obwieszczenie Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.05.2014 r., poz. 1977  
104. Uchwała Nr XXXVIII/491/14 z dnia 27 marca 204 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie przyznania świadczenia niepieniężnego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.05.2014 r.,poz. 1940 
105. Uchwała Nr XXXIX/493/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.05.2014 r., poz. 2271 
106. Uchwała Nr XXXIX/494/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.05.2014r., poz.2272 
107. Uchwała Nr XXXIX/495/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/473/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Czaplinek. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.05.2014 r., poz. 2270 
108. Uchwała Nr XLI/510/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10.07.2014 r., poz. 2882 
109. Uchwała Nr XLI/511/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2014 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 3.07.2014 r., poz. 2751 
110. Uchwała Nr XLI/512/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.   Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9.06.2014 r., poz. 2426 
111. Uchwała Nr XLII/523/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Czaplinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.    Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22.07.2014 r., poz. 3059
112. Uchwała Nr XLIII/524/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Czaplinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15.09.2014 r., poz. 3510 
113. Uchwała Nr XLIII/526/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Czaplinek.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.09.2014 r., poz. 3440 

Uchwała Kolegium RIO Nr XXIV.156.K.2014 z dnia 8.10.2014 r.  (częściowe uchylenie uchwały) 

114. Uchwała Nr XLIII/536/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2011 - 2016.     Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8.10.2014 r., poz. 3798 
115. Uchwała Nr XLVI/547/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.      Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6.11.2014 r., poz. 4337
116. Uchwała Nr XLVI/548/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6.11.2014 r., poz. 4338

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Trzcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Mazurek
Data wprowadzenia:2012-01-19 11:08:44
Opublikował:Katarzyna Mazurek
Data publikacji:2012-01-19 12:41:29
Ostatnia zmiana:2014-11-25 10:02:41
Ilość wyświetleń:4907

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij