Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

Wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Machlinach

Czaplinek, dnia 7.08 .2017 r.

Nr sprawy  GKO. 5411.4.2017

 

ZAPROSZENIE   DO  SKŁADANIA  OFERT

Gmina Czaplinek zaprasza do złożenia ofert na

 

Wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Machlinach, wg. poniższego zestawienia:

 • 181 x 115  - 16 szt. (rozwierno- uchylne),
 • 108 x 88  - 4szt. (uchylne),
 • 108 x 86  - 7szt.( uchylne),
 • 144 x 95 – 3 szt. ( uchylne).
 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa przedmiar robót z częścią opisową, który Zamawiający dołącza do niniejszego zaproszenia.
 2. Przedstawiony przedmiar robót jest  materiałem podstawowym i obejmuje pełen zakres robót w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w przedmiarze robót oraz w jego części opisowej.
 3. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, dla zasadniczych zadań wynikających z przedmiaru.
  Cena ofertowa musi wynikać ze skalkulowanego przedmiotu robót w nie zmienionym układzie (treści), który należy załączyć, wypełniony do składanej oferty. Tak wyliczona cena stanowiła będzie podstawę do oceny kryterium. Informacja taka odnośnie zastosowanych korekt zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w niniejszym zamówieniu publicznych w dokonanym rozstrzygnięciu o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 4. Zamawiający uznaje, że każdy Wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z przedmiaru robót remontowych, z wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach bądź kosztorysach ślepych, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej.
 5. Wykonawca uwzględni w cenie umownej netto i brutto inne nakłady wynikające z przedmiotu zamówienia wpływające na wartość robót, a w szczególności:
  • zakupu oraz montażu znaków, instrukcji i podręcznego sprzętu ppoż. i bhp.,
  • odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
  • zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
  • utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  • umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,
  • uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru,
  • ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, opady deszczu) oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania,
  • zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi,
  • poniesienie wszelkich kosztów związanych z usunięciem ewentualnych szkód.
 6. Zakładany termin wykonania robót - do 31.10.2017 r.
 7. Do oferty należy załączyć:
  • oświadczenie potwierdzające zdolność do realizacji przedmiotowej usługi w oparciu o niniejsze warunki ofertowe, jak również wynikające   z zapisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
  • wykaz min. jednego zrealizowanego przez Wykonawcę zadania tożsamego z charakterem zadania będącego przedmiotem niniejszego zaproszenia.
 8. Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Miasta i Gminy w Czaplinku, pokój nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
w terminie do 21.08.2017 r., godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017 r. o godz. 1120

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zaproszenia jest p. Adam Czernikiewicz, tel. 94 37 26 249.

Metadane

Podmiot udostępniający:Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Źródło informacji:Adam Czernikiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Krasoń
Data wprowadzenia:2017-08-09 11:46:32
Opublikował:Zbigniew Krasoń
Data publikacji:2017-08-09 13:09:42
Ostatnia zmiana:2017-08-09 13:09:45
Ilość wyświetleń:203

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij