Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czaplinek

Kolorowy pasek

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH:


Zgodnie z art. 37a §1 Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób  niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu przekażą upoważnieni pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu, tj. :
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.00 do 15.00;
czwartek od godz. 7.00 do 16.00;
piątek od godz. 7.00 do 14.00;
tel. 094 37 26 205;
na jego wniosek (po podaniu nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania), telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

II. PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Zgodnie z art. 61a § 1 Kodeksu wyborczego  wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie.
Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Dla celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Czaplinka wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słonecznej 27.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Czaplinka najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 05 maja 2014 roku.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czaplinku – pokój nr 6, pisemnie na adres: Burmistrz Czaplinka, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, telefaksem pod nr 094 37 26 202 lub w formie elektronicznej pod adres e-mailowy: biurorady@czaplinek.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zgłoszenie złożone po terminie, albo nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, pozostawia się bez rozpoznania informując o tym wyborcę.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z Urzędu Miejskiego pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, bądź za pośrednictwem operatora publicznego (Poczty Polskiej).

Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1) koperta zwrotna;
2) karta lub karty do głosowania;
3) koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę do głosowania";
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5) nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;
6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie na karcie do głosowania oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu kartę lub karty do głosowania wkłada do „koperty na kartę do głosowania”, którą zakleja, a następnie kopertę tę łącznie z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.  Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.


Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny do którego wysłany został pakiet wyborczy, może do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.   

III. PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo
do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czaplinku, upoważnionym przez Burmistrza Czaplinka do sporządzania aktów pełnomocnictwa
do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Burmistrza Czaplinka, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do 15 maja 2014 roku. Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6 w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój nr 2).

Do wniosku załącza się:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub  w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.


IV. GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Czaplinku najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale, przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. 
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana będzie do wiadomości publicznej przez Burmistrza Czaplinka   w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, zamieszczanym, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 kwietnia 2014 r.

V. GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE’A

Zgodnie z art. 40a Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Urzędu Miejskiego
w Czaplinku najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do 12 maja 2014 roku.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czaplinku – pokój nr 6, pisemnie na adres: Burmistrz Czaplinka, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, telefaksem nr 094 37 26 202 lub w formie elektronicznej pod adres e-mailowy: biurorady@czaplinek.pl
W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

VI. KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub
na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.
Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.


Przygotowano na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-432-2/14) z dnia 20 stycznia 2014 r.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Trzcińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Trzcińska
Data wprowadzenia:2014-04-15 12:18:56
Opublikował:Katarzyna Trzcińska
Data publikacji:2014-04-15 12:37:54
Ostatnia zmiana:2014-04-15 12:38:01
Ilość wyświetleń:708

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij